Viering en preek van de week

Jaar A

Hoogfeest van de H. Drie-eenheid

Zondag 4 juni 2023, 11:00u

Celebrant: plebaan M. Hagen

Vandaag is het zondag van de H. Drie-eenheid. Omdat God één is, kunnen wij als Kerk ook één zijn. Dit mysterie van God overstijgt ons verstand, maar vervult ons hart met vreugde en dankbaarheid. Dat mogen we vieren in deze Eucharistieviering.

U kunt de livestream vinden op het Youtubekanaal van bisdom Rotterdam. Als u zich op Youtube op het kanaal van het bisdom abonneert krijgt u een melding zodra de livestream van de viering begint.

Lezingen

  • Eerste lezing: Exodus 34, 4b-6. 8-9
  • Tussenzang: Daniël 3, 52-56
  • Tweede lezing: 2 Korintiërs 13, 11-13
  • Alleluia: Apokalyps 1, 8
  • Evangelie: Johannes 3,16-18

Klik hier voor de teksten van deze lezingen.

Collecte

Via onderstaande link kunt u deelnemen aan de collecte. U kunt via de link ook deelnemen aan jubileumprojecten en aan Actie Kerkbalans. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Deelnemen aan de collecte

Homilie

Plebaan M. Hagen - Beluister de preken van de plebaan via Spotify

Toen u de kerk binnenkwam, heeft u toen een kruisteken met wijwater gemaakt? In coronatijd waren de wijwaterbakjes leeg, maar nu zijn ze weer gevuld. Zo’n kruisteken met wijwater is een herinnering aan uw doopsel; toen stroomde het water en werd u gedoopt in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Straks, na de preek, spreken we onze geloofsbelijdenis uit. Ook dan spreken we over de Vader, over de Zoon en over de Heilige Geest.

Vandaag is het Drie-eenheidszondag, Zondag Trinitatis, we vieren dat God drie en toch één is. Het Christendom is een monotheïstische godsdienst, maar wel zo dat het mysterie van God groter en breder is dan in de andere monotheïstische godsdiensten.

Nu denkt u misschien, ach, je kunt God toch niet begrijpen, waarom zou ik me hierin verdiepen; waarom je hoofd pijnigen om de hoogte, de lengte, de breedte en de diepte te peilen van Gods wezen? Augustinus had ook zo’n moment. Toen hij langs het strand liep en een kind al het water van de zee in het kuiltje wilde scheppen. Dat gaat niet. Nee, Gods mysterie past niet in ons kleine mensenverstand; dat was de conclusie van Augustinus.

Maar waarom dan dit feest, en waarom al die discussies is de voorbije eeuwen. Wanneer je daarover leest, is er heel wat af gediscussieerd over dit mysterie. Er zijn zelfs mensen als ketter gedood omdat ze dit geloofsartikel niet aannamen; dat zijn heftige gebeurtenissen. Maar blijkbaar gaat het dus wel ergens over en is het niet zomaar een theologische spitsvondigheid.

Wat zou het betekenen als er geen H. Drie-eenheid zou bestaan. Het zou bijvoorbeeld betekenen dat wat Thomas tegen Jezus zei: “Mijn Heer en mijn God” een foute opmerking was. En ook dat je allerlei uitspraken van Jezus een enorme draai moeten geven om er nog mee uit te komen. Bijvoorbeeld als Hij zegt: “Ik en de Vader, wij zijn één” (Johannes 10,30). Over de Geest zegt Hij: “De Helper, de Heilige Geest, die de Vader in mijn Naam zal zenden, Hij zal u alles leren en u alles in herinnering brengen wat Ik u gezegd heb” (Johannes 14, 26). Jezus en de Geest zijn één, zoals Jezus ook met de Vader één is. Dat alles betreft het mysterie van Gods eenheid.

De H. Drie-eenheid is niet voor Jezus of voor de Vader of voor de Heilige Geest een probleem, integendeel. Het is alleen voor ons een probleem, wij mensen van de aarde, uit de aarde genomen, wij kunnen veelheid niet samendenken met eenheid. Wij zeggen drie is drie en een is een. Dat is onze beperking.

Toch is het juist dit mysterie van Gods drie-eenheid dat ons helpt om als Kerk één te zijn. Met al die verschillende mensen, verschillende culturen en talen, verschillende meningen en visies. Het is de kern van het hogepriesterlijk gebed van Jezus als Hij bidt: “Opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij hebt gezonden”.

De eenheid die Jezus beleeft met zijn Vader is niet zomaar een gevoel, het is zijn wezen, dit is wie Jezus is, dit is waar Hij uit leeft. Één met de Vader, één met zijn wil. Gods wil die in de hemel vervuld wordt, moet ook vervuld worden op aarde, opdat de aarde zoals de hemel wordt.

Die eenheid heeft een fundament. En dat fundament is de liefde. Zo zegt Jezus: “Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij geschonken hebt, opdat zij één zijn zoals Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt liefgehad” (Johannes 17, 22-23).

Gods liefde als basis van Gods eenheid. Het is de liefde waardoor Jezus zichzelf kan wegcijferen om de wil van de Vader te vervullen en de weg van het kruis te aanvaarden.

Dat brengt ons terug in het hier en nu, wij mensen anno 2023. Als wij merken dat de eenheid geschaad wordt, door wat voor gebeurtenis, opmerking, gedrag of idee ook, dan moeten we waakzaam zijn. Want als ook de liefde geschaad wordt, dan is de eenheid niet meer te herstellen.

Alleen als de liefde in stand blijft, kan de eenheid herstellen. Zo gaat het in gezinnen, in huwelijken, in verenigingen, in besturen, ja, zelfs tussen landen. Zo mogen we die uitspraak van Jezus verstaan: “Opdat zij volmaakt één zijn en de wereld zal erkennen, dat Gij Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad, zoals Gij Mij hebt liefgehad” (Johannes 17, 23).

Wanneer wij vandaag het hoogfeest van Gods Heilige Drie-eenheid vieren, dan vieren we dit feest vanwege Gods alles overtreffende liefde. Zoals Johannes kan schrijven: “Vrienden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is een kind van God, en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde” (1 Johannes 4, 7-8).

Wat is dat voor liefde, die zo sterk is dat ze Gods Drie-eenheid kan dragen, dat ze het lijden kan verduren? Die liefde zien we terug in de heiligen, in Maria, in de martelaren. Die liefde maakt dat echtparen het de eenheid weer herstellen. Die liefde maakt de Kerk één en zal op de duur alle kerken één maken. Amen.

Foto: Bisdom Rotterdam

Klik hier of bovenin op Eerdere vieringen voor opnames van eerdere vieringen en de bijbehorende preken. Indien u meer preken en columns van plebaan Hagen wilt lezen dan kunt u terecht op hagenpreken.nl.