Vastenactie 2024

2024: Leven in een veranderende wereld

Diaken Ed Doe, namens de MOV - Parochiefederatie RRM, H. Laurentius.

In het zuiden van Zimbabwe bedreigen lange droge periodes en overstromingen door hevige regens de voedselzekerheid. Omdat Vastenactie wil meewerken aan een wereld zonder honger, zetten wij ons tijdens de vastenperiode 2024 in voor de kwetsbare boeren in dit gebied. We leggen samen met lokale bevolking gemeenschappelijke moestuinen en waterpunten aan. Helpt u mee?

De jaarlijkse Vastenactiecampagne 2024 staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering voor onze medemensen in Zimbabwe. In de plattelandsgemeenschappen in de provincie Masvingo leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw en regenwater. Dat systeem is echter heel gevoelig voor de klimaatveranderingen die afgelopen jaren steeds ernstiger werden. Langere droge periodes, overstromingen en cyclonen zijn toegenomen zowel in aantal als in intensiteit. Ze bedreigen de voedselzekerheid van de plattelandsgemeenschappen én ze bedreigen de gezondheid door gebrek aan schoon, veilig water.

De MOV-groep van de RK Parochiefederatie H. Laurentius zou graag met uw hulp een bijdrage willen leveren aan het aanleggen van vier gemeenschappelijke moestuinen. Deze moestuinen krijgen ieder een waterput met pompen op zonnepanelen en daarmee krijgen mensen uit 20 dorpen toegang totschoon water. Aan de mensen worden trainingen gegeven hoe ze op basis van ecologische landbouw hun voedsel kunnen verbouwen. Om de vrouwen in staat te stellen extra inkomen te verdienen, krijgen ze naailes en worden naaimachines en materialen beschikbaar gesteld.

De Vastenperiode staat weer voor de deur en dat betekent dat we weer mogen werken aan een betere omgang met onszelf, met onze medemensen, met ons gemeenschappelijk huis (milieu en wereld) en ook met God. Wij mogen ons gaan voorbereiden op het Hoogfeest van Pasen door een periode van inkeer en bezinning, waarin we ruimte mogen maken voor Gods daadkrachtige liefde in onszelf, in de ander en in de wereld. Laten we bij onszelf beginnen om de wereld steeds een beetje beter te maken...

Ook u kunt dit project ondersteunen door een bijdrage over te maken op een van de volgende bankrekeningnummers van de parochies binnen de RK Parochiefederatie H. Laurentius onder vermelding van Vastenactie 2024 - Zimbabwe:

  • RK Parochiebestuur Bernadette - NL81 INGB 0000 2660 88
  • Giften en speciale acties Parochie H. Johannes - NL95 INGB 0000 5028 07
  • Parochie Laurentius en Elisabeth - NL23 INGB 0000 5292 26
  • Parochie H. Maria - NL90 ABNA 0500 0304 48 (Lambertuskerk)
  • Pax Christi - NL86 INGB 0001 2635 46
De bisschoppen bevelen deze Vastenactie van harte bij u aan.

Download de Flyer Vastenactie 2024