Naam Laurentius
nu ook verbonden aan Federatie RRM

Diaken Laurentius als voorbeeld en voorspreker federatie RRM

Bericht van mgr. dr. Van den Hende, Bisschop van Rotterdam

De parochies van de Rechtermaasoever werken al geruime tijd samen. Het besef dat we als Katholieke geloofsgemeenschappen niet los van elkaar leven en werken maar deel uit maken van één Kerk is de basis van onze parochiefederatie.

Wat betreft de liturgie is er een gezamenlijk rooster waarin de aanvangstijden van de vieringen op elkaar zijn afgestemd. De voorbereiding van kinderen en jongeren op het sacrament van het vormsel gebeurt in gezamenlijkheid met uiteindelijk de viering van het vormsel op een zondagmiddag in de kathedraal.

In onze parochie-federatie wordt inhoudelijk samengewerkt ten behoeve van de Vastenactie en de Adventsactie, ter voorbereiding op Pasen en Kerstmis. Ook de verschillende caritas-instellingen die vanouds per parochie waren georganiseerd groeien gestaag toe naar één interparochiële Caritas.

Volwassenen die katholiek willen worden kunnen terecht bij de cursus voor geloofsleerlingen die federatie-breed wordt aangeboden. Ook bij andere initiatieven van toerusting en vorming wordt gedacht aan een aanbod waarbij parochianen uit de verschillende parochies van de federatie welkom zijn.

"De beroemde Laurentius is dus op de eerste plaats een voorbeeld van geloof en een getuige van de liefde van Christus."

Door de concrete samenwerking en afstemming op de terreinen van pastoraat, liturgie, diaconie en catechese wordt duidelijk dat onze parochiefederatie niet alleen op papier bestaat maar ook steeds meer zichtbaar en merkbaar wordt in het leven en werken van de parochies als geheel.

In geloof samenwerken doen we niet alleen op eigen kracht. Het is belangrijk om te benadrukken dat ons leven en werken als parochies niet een kwestie is van alleen organiseren en plannen. In dit besef is de aanduiding van onze federatie als "Rotterdam Rechter Maasoever" (RRM) niet voldoende om de grondslag van onze samenwerking als gemeenschap van geloof tot uitdrukking te brengen.

In dit besef heeft het pastoraal team ervoor gekozen om voortaan niet alleen te spreken van parochiefederatie RRM maar de naam van de heilige Laurentius te verbinden aan onze parochiële samenwerking.

De stad Rotterdam heeft sinds jaar en dag de diaken Laurentius als patroonheilige. Lang geleden was Laurentius in Rome werkzaam (3e eeuw). Als diaken trok hij naar de verschillende delen van de stad om mensen nabij te zijn en het geloof met hen te delen in liefde. De beroemde Laurentius is dus op de eerste plaats een voorbeeld van geloof en een getuige van de liefde van Christus.

Graag willen wij de naam van de heilige Laurentius verbinden met onze parochie-federatie. Enerzijds als voorbeeld van geloof, anderzijds als voorspreker voor ons gezamenlijk leven en werken als parochies.

Dus voortaan willen we onze samenwerking in geloof graag aanduiden met: Parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever H. Laurentius.

Jaarlijks is op 10 augustus zijn feestdag op de wereldwijde liturgische kalender.

Dit jaar zullen we op die dag extra bidden voor onze samenwerking als gemeenschappen van geloof. Doet u mee?


+ J. van den Hende

Namens pastoraal team