Trouwen in de kerk

Geroepen om samen door het leven te gaan

Wat is het huwelijk?

Het huwelijk wordt een ‘verbond’ genoemd. Verbond heeft in de Bijbel te maken met de band van liefde en trouw die God met zijn volk aangaat, voor altijd (Jesaja 54, 10; Ezechiël 37, 26-27). Op grond van hun jawoord zijn man en vrouw geroepen om als gehuwden een levenslange wederzijdse band aan te gaan. In de trouwbelofte wordt gezegd: “al de dagen van ons leven.”

De liefde en trouw in het huwelijk zijn beeld van de liefde van God voor zijn volk (verbond). De apostel Paulus schrijft: “Man en vrouw zullen één vlees zijn. Dit geheim heeft diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de Kerk” (Efeziërs 5, 32). Het huwelijk is dus beeld van de band tussen Christus en zijn Kerk. Het sacrament van het huwelijk is teken van Gods liefde en geeft als werkzaam teken tevens de kracht aan gehuwden om in eenheid hun belofte van liefde en trouw gestand te doen. In het huwelijk zijn man en vrouw geroepen om samen door het leven te gaan, en samen - over en weer - de rechten en plichten van het huwelijk in trouw te bewaren en te volbrengen. Dit betekent dat man en vrouw werkelijk deelhebben aan elkaars leven: dat zij elkaars welzijn en geluk voor ogen hebben, en dat zij als gehuwden bereid zijn ouders van kinderen te worden. Een gelovig gezin wordt ook wel ‘huiskerk’ genoemd, omdat daar het geloof samen beleefd en verdiept kan worden in gebed en wederzijds hulpbetoon, tot opbouw van de Kerk en de samenleving.

Bron: Geloofsboekje : De zeven sacramenten Huwelijk en wijding - Bisdom Rotterdam


Foto: Ramon Mangold

Trouwen in onze parochie

Heeft u plannen om in de katholieke kerk te gaan trouwen? Voordat u verder gaat met de voorbereiding leggen wij eerst de vraag voor: Bent u vrij om in de katholieke kerk te trouwen? Dat wil zeggen: bent u of aanstaande nooit eerder burgerlijk en/of kerkelijk getrouwd?
Is uw antwoord: Nee, geen van beiden zijn eerder burgerlijk en/of kerkelijk getrouwd! Dan kunt u hieronder verder lezen wat de voorbereidende stappen zijn.

De huwelijksvoorbereiding in de parochiefederatie RRM H. Laurentius bestaat uit twee delen. De pre-marriage course die het eerste gedeelte van de voorbereiding vormt en door het bisdom Rotterdam wordt verzorgd en het tweede gedeelte van de huwelijksvoorbereiding welke bij de voorganger die het huwelijk gaat inzegenen zal plaatsvinden.

Bron: Geloofsboekje : De zeven sacramenten De zeven sacramenten Huwelijk en wijding - Bisdom Rotterdam

Marriage Course

De pre-marriagecourse is voor stellen die voornemens zijn om te gaan trouwen en niet of nog maar kort samenwonen. De marriagecourse is voor stellen die al langere tijd samenwonen en gehuwden en willen werken aan een sterke en blijvende relatie.

De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden. Er is evenmin een beperking aan het aantal deelnemers: ieder paar kan zich aanmelden;
De cursus wordt elk jaar gegeven, de data worden aangekondigd op onze site en in de Nieuwsbrief. U kun took informewren bij het Secretariaat
Aanmelding via de website van het Bisdom: https://www.bisdomrotterdam.nl/roeping/huwelijk-en-gezin-roeping/marriage-course
Kosten: € 25,-- per paar.

Deze korte video geeft een goede indruk van de ervaring van cursisten met de online cursus. We kunnen u zeer aanraden om deze even goed te bekijken: https://youtu.be/NBEFfdONZJ4

Voor meer informatie kunt u deze link bekijken: https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/video-groot-enthousiasme-onder-stellen-over-marriage-course-online

Hierbij komen de volgende onderwerpen naar voren:

  • Communicatie: praten en luisteren
  • Toewijding: tijd voor elkaar nemen
  • Gezonde familierelaties: omgaan met ouders en schoonouders
  • Conflicten oplossen: omgaan met boosheid, elkaars verschillen ontdekken en elkaar vergeven
  • Liefde in actie: de vijf talen van de liefde
  • Liefde levendig houden: vriendschap en seksualiteit
  • Gedeelde doelen en waarden
  • Gelijkwaardigheid en verbondenheid

Tot slot
Neem als aanstaand echtpaar zo snel mogelijk contact op met het parochiesecretariaat om de parochiële huwelijksvoorbereiding in gang te zetten, waaronder de voorbereiding van de kerkelijke viering.

Voor inhoudelijke vragen over de (Pre-)Marriage-course kunt u terecht bij bureau@bisdomrotterdam.nl www.bisdomrotterdam.nl

Huwelijksvoorbereiding in de kerk

Behalve de hierboven genoemde gezamenlijke voorbereiding, vindt er een huwelijksvoorbereiding plaats door een lid van het pastoresteam van de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (RRM) H. Laurentius of door een priester van buiten de parochie. Deze gesprekken vinden plaats met de pastoor/priester/diaken die het huwelijk inzegent.

Ook als u bijvoorbeeld in het buitenland of buiten de Laurentius en Elisabethkathedraal voor de RK-Kerk wilt trouwen, dient u de hierboven genoemde gezamenlijke huwelijksvoorbereiding door het bisdom georganiseerd, te volgen. De liturgische voorbereidingsgesprekken dienen plaats te vinden met de priester die het huwelijk gaat inzegenen.

Formulieren invullen
Bij het parochiesecretariaat worden alle gegevens van a.s. bruid en bruidegom genoteerd en doorgegeven aan de pastoor. Er wordt vervolgens een afspraak met de pastoor gepland, waarin o.a. de ‘Verklaring voor de kerkelijke huwelijkssluiting’ (Status liber) wordt doorgelopen en ingevuld. Ook wordt aangegeven wat uw bijdrage is. Beide aanstaande echtgenoten vragen bij de parochie waar zij gedoopt zijn, een recent doopbewijs aan en geven deze door aan de pastoor.

Op tijd aanmelden
Het is van groot belang dat u op tijd, dat wil zeggen ongeveer een jaar van te voren, bij ons kenbaar maakt over uw huwelijksplannen. De voorbereiding is niet alleen het maken van afspraken op welke dag wat plaats gaat vinden, ook moeten er formulieren ingevuld worden waarvoor informatie ingewonnen moet worden. Verder kunnen andere bruidsparen u misschien vóór zijn en daarom is het ook van belang om op tijd de kerk te reserveren en afspraken te maken met de priester die het huwelijk in zal zegenen. De pastoor van de Laurentius en Elisabethkathedraal zal om toestemming gevraagd moeten worden wanneer het uw wens is wanneer een priester "van buiten" het huwelijk zal gaan inzegenen of als u in het buitenland wilt trouwen.

Meer informatie en contact
Voelt u zich thuis in onze parochie en komt u regelmatig de Missen met ons meevieren? Maakt u zich bij ons bekend als u nog niet bent ingeschreven als parochiaan. Lees meer op onze pagina over ledenbeheer.

Wilt u iemand spreken en zo meer informatie over het kerkelijk huwelijk verkrijgen of heeft u vragen hierover? Mail naar: secretariaat@kathedraalrotterdam.nl