Sacrament of uitvaart aanvragen


Neem contact op met ons als u een sacrament wilt aanvragen of een uitvaart. Bij het secretariaat kunt u terecht voor het bespreken van een uitvaart, huwelijksviering, eerste H. Communie, het opgeven van een misintentie of het doorgeven van een verhuizing.

De katholieke kerk kent zeven sacramenten. Drie ervan staan aan de basis van het hele christelijk leven: we worden herboren door het doopsel, gesterkt door het vormsel en telkens opnieuw gevoed door de eucharistie. Dit zijn de drie initiatiesacramenten.

In onze parochiefederatie is er een gezamenlijke catechese 'basiscursus katholiek geloven voor volwassenen'. U kunt deze volgen als u het doopsel, de eerste communie of het vormsel wilt ontvangen. U kunt de cursus ook volgen als u al katholiek bent en u in het geloof wilt verdiepen. Ieder voorjaar start er een nieuwe basiscursus. Aanmeldingen voor de eerstvolgende groep moeten uiterlijk twee weken vóór Aswoensdag binnen zijn.

Twee sacramenten zijn door Christus ingesteld omdat het christelijk leven aangetast kan worden door de zonde of door de zwakheid van het lichaam. Met het sacrament van boete en verzoening en dat van de ziekenzalving, werkt Christus zelf als genezer van ziel en lichaam. Tot slot zijn er twee sacramenten die ten dienste staan van heel de kerkelijke gemeenschap en de zending van de kerk: het zijn het wijdingssacrament (bisschop, priester, diaken) en het huwelijk. Het bisdom Rotterdam heeft informatieve geloofsboekjes uitgegeven die u achter in de kerk kunt vinden en meenemen. Op deze website zijn deze te lezen en eventueel te downloaden.

“We vieren de sacramenten in kracht van de heilige Geest. Ze zijn de werkzame tekens van de levende Heer.”

Bisschop Van den Hende

Glas-in-lood-raam in de kathedraal van de de Drie-ene God: de Zoon, de Heilige Geest en de Vader. (Foto: Peter van Mulken)

“Hij zag de Geest Gods neerdalen in de gedaante van een duif.”

Matteüs 3, 16