Parochiebestuur

Zoals zo vele organisaties, heeft de Laurentius & Elisabeth parochie als zelfstandige parochie een eigen bestuur.
Maar een parochie is niet zomaar een organisatie, het is een kerkelijke rechtspersoon (en als zodanig erkend naar Nederlands recht). Een kerkelijke rechtspersoon, dit betekent onder meer dat het bestuur haar taken uitvoert en handelt binnen kerkelijke kaders:  kerkelijk recht, bisschoppelijke decreten e.d. Voor parochies geldt in het bijzonder het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie.

  
Missie

 • Het katholieke geloof en de katholieke traditie tegenwoordig stellen in wijk en stad.
 • Geloofsverkondiging in brede zin, met aandacht voor de vieringen, het pastorale werk en diaconie en het tot stand brengen van verbindingen met als doel continuïteit met voorkeur voor groei.

Deze missie heeft het bestuur uitgewerkt naar concretere doelstellingen.

Terug naar boven

  
Samenstelling bestuur HH Laurentius & Elisabeth parochie

Het kerkbestuur bestaat uit de pastoor, van rechtswege de voorzitter van het kerkbestuur, en vier andere leden uit de parochie. Deze andere leden worden voorgedragen door de parochie en benoemd door de bisschop voor vier jaar en zijn eventueel herbenoembaar voor een tweede periode van 4 jaar. Het bestuur kiest uit haar midden een secretaris en penningmeester en eventueel een vice-voorzitter; deze worden ook als zodanig benoemd door de bisschop. 

Bestuursleden

BisschopVanDenHende Mgr. J.H.J. van den Hende Voorzitter: Moderator van de Federatie
leeg afb met diagonaal M.P.J. Hagen

Plebaan/Pastoor
leeg afb met diagonaal Vacant Vice-voorzitter
Annemiek Kunen A.A.M. Kunen

 

Secretaris

Sherida Gouverneur S.Gouverneur Penningmeester
Q.F. Haak Q.F. Haak Bestuurslid Vertegenwoordiger in Federatie Rotterdam Rechtermaasoever
leeg afb met diagonaal VACANT Bestuurslid Communicatie
Paul P.C.J. Geenen Bestuurslid Bouwzaken

Terug naar boven

Toegevoegde niet bestuursleden

 lijesen2014 R.I.M.Lijesen:  Adviseur

 

 

  
Vergaderdata bestuursvergaderingen 

Het parochiebestuur vergadert in de regel om de zes weken.
In 2020 staan de volgende vergaderingen op de agenda.

 • woensdag 29 januari
 • woensdag 11 maart
 • woensdag 22 april
 • woensdag 27 mei
 • woensdag 15 juli
 • woensdag 26 augustus
 • woensdag  9 oktober
 • woensdag 18 november

Bereikbaarheid/contact

Heeft u een vraag voor het bestuur, of wilt u kwestie aandragen waar het bestuur zich over zou moeten buigen, schroom dan niet om contact op te nemen.
Dat kan op twee manieren:

U kunt het bestuur na de viering aanspreken maar u kunt ook de bestuursleden een email sturen.
Elk bestuurslid heeft een eigen email adres. Dus u kunt u vraag rechtstreeks aan het betreffende bestuurslid stellen.

Maar u kunt ook de leden van het bestuur gezamelijk een email sturen

parochiebestuur@kathedraalrotterdam.nl.

 

Terug naar boven

 
Doel en taak

Doel en taak van het kerkbestuur zijn gedefinieerd in het Algemeen Reglement voor het Bestuur van een Parochie.
Dat reglement zegt hierover het volgende: 

3.1

HET KERKBESTUUR (parochiebestuur)

Doel en taak van het kerkbestuur

1.
Het kerkbestuur - ook te noemen het parochiebestuur - bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en van hetgeen de bisschop hierover bepaalt.

Met name behoort tot de taak van het kerkbestuur:

 1. het bestuur over de roerende en onroerende zaken, die behoren tot het parochiaal vermogen;
 2. het verwerven en ontvangen van geldelijke bijdragen van de parochianen, alsook van andere bijdragen en inkomsten ten behoeve van de parochie;
 3. het vaststellen en doen van uitgaven ten behoeve van de parochie;
 4. het verlenen van financiële medewerking aan taken, welke geacht kunnen worden te behoren tot het terrein van de parochiële zielzorg;
 5. het nakomen van verplichtingen, welke op de parochie als deel van het dekenaat, van het bisdom en van de gehele Kerk rusten;
 6. het toelaten van activiteiten en behoeve van de onder D en E genoemde taken;
 7. het verrichten van andere rechtshandelingen en het aangaan van overeenkomsten ten name van de parochie.

Aldus vervullen de overige leden van het kerkbestuur tevens de taak van de raad voor economische aangelegenheden ten aanzien van de pastoor zoals bepaald in canon 537 en canon 1280 van het kerkelijk wetboek.

2.
Het kerkbestuur heeft voorts als taak samen met de pastorale raad/parochievergadering de pastoor, andere priester(s), diaken(s) en pastoraal werker(s) te adviseren over pastoraal beleid.
De pastoor heeft de plicht ervoor te zorgen, dat het kerkbestuur deze taak naar behoren kan uitoefenen. De pastoor zorgt tijdig voor overlegging van stukken en verstrekking van informatie.

Kort gezegd: De pastoor is verantwoordelijk voor de pastorale zorg, het kerkbestuur draagt zorg voor de financien en adviseert over het pastorale beleid. Ook belangrijk, alleen het kerkbestuur kan namens de parochie overeenkomsten aangaan.

Terug naar boven