Restauratie van kathedrale kerk van start!!!

Ruim 5000 euro opbrengst tijdens kerstcollectes voor de restauratieDe tijdens de Kerstdagen gehouden collectes ten bate van de restauratie van de kathedraal hebben ruim 5000 euro opgebracht.

Namens de restauratiecommissie zijn wij de gulle gevers bijzonder dankbaar.
Het verstevigt het gevoel dat de betrokkenheid van parochianen en andere kerkgangers groot is bij de aankomende restauratie.

Vanaf 6 januari zal het restauratiewerk gaan starten.
We houden u op de hoogte en hopen op uw steun te blijven kunnen rekenen.
Vandaag (vrijdag 12 december 2008) maken we officieel een begin met de restauratie.
Het is niet zo dat overal al steigers staan en activiteiten zichtbaar worden.
Maar vandaag is het startsein.
Binnen afzienbare tijd zijn wel de steigers en de werklui zichtbaar en zal er twee jaar lang gewerkt worden.
Dat wordt twee jaar lang werken en voor ons allen soms improviseren.
De kerk blijft tijdens de restauratie gewoon in gebruik, maar er zal weleens wat aangepast moeten worden. Komt tijd komt raad. We hopen dat alles goed gaat en dat we over twee jaar een herboren kathedraal, plebanie en overige bijgebouwen kunnen presenteren.
Plebaan Chr. N. Bergs

Extra financiële giften van harte welkom

Restauratie van kathedrale kerk van start

De kathedrale kerk van het bisdom Rotterdam, de H.H. Laurentius en Elisabeth, die al langere tijd in een matige bouwkundige staat verkeert, is onlangs beloond met een kanjersubsidie. Dat wil zeggen dat voor de broodnodige restauratie een bedrag van 3,7 miljoen euro beschikbaar is gesteld door het Rijk. Begin januari zullen de werkzaamheden dan ook ter hand genomen worden.

In 2004 besloot het parochiebestuur, in verband met de voortgaande achteruitgang van de bouwtechnische staat van het gebouw, een plan voor restauratie te laten opstellen.
De opdracht daartoe werd verstrekt aan het in restauratie gespecialiseerde TAK architecten uit Delft. Zij constateerden dat de kwaliteit van het onderhoud op veel punten tekort schoot. De goten, de regenwaterafvoeren en de leien op de daken bleken op veel plaatsen versleten. Roestend ijzer in de gevels veroorzaakte her en der ernstige schade, evenals in de betonconstructies. Maar ook werden vocht, houtrot en zwam aangetroffen in de kappen en de kelders. Het restauratieplan dat TAK opstelde was echter niet alleen gericht op het herstel van de schade. Het gaat ook in op het herstel van de monumentale kwaliteit van het gebouw. Diverse ongetwijfeld ooit met gerede bedoelingen uitgevoerde wijzigingen maken, dat die thans niet overal geheel tot zijn recht komt. In de restauratie worden daarom onder andere de overschilderde voorstellingen van Jan Dunselman in de absis weer teruggehaald en wordt de tussenverdieping in de huidige sacristie verwijderd.
Deze fraaie grote ruimte wordt weer in ere hersteld, waardoor ook het grote glas-in-loodraam in de gevel kan worden teruggebracht.
Tot slot wordt ook de verwarmingsinstallatie verplaatst, zodat de kapel waarin nu de ketel is opgesteld, weer bij de kerk betrokken kan worden.

Eind 2010 gereed
De kosten bedragen alles bij elkaar zo'n dikke zeven miljoen euro. Erg veel geld, maar hiervan neemt het rijk 3,7 miljoen voor haar rekening, zo bleek onlangs toen pastoor Bergs uit handen van minister Plasterk een "kanjersubsidie" voor de plannen in ontvangst nam. Het verschil zal door de parochie en het bisdom zelf moeten worden vergaard. Daaraan wordt nu op de achtergrond door een grote groep mensen enthousiast gewerkt. Aan de verstrekking van de subsidie is één zeer belangrijke eis verbonden:
de restauratie moet voor het einde van 2010 worden opgeleverd!

Het afgelopen half jaar is door TAK architecten hard gewerkt aan het voorbereiden van de restauratie. Het bestek en de tekeningen zijn klaargemaakt en bij diverse ervaren aannemersbedrijven zijn offertes opgevraagd. Daaruit is voor het bouwkundig werk het aannemersbedrijf Burgy uit Leiden als laagste inschrijver naar voren gekomen. Voor de lei- en loodwerken tekende het bedrijf Jobse uit Middelburg.

De aanpak van de restauratie
De feitelijke uitvoering van de restauratie start op 5 januari 2009. Eén dag later zal Burgy starten met het in de steigers zetten van de voorgevel en de torens. Het is de verwachting dat deze steigers gedurende de gehele twee jaar van de uitvoering blijven staan. Het werk zelf wordt in enkele fasen aangepakt: de eerste fase waarmee nu gestart wordt omvat de voorgevel en de torens, plus één van de ramen in het schip van de kerk.
Daarna wordt steeds verder naar de achterzijde (het koor) van de kerk toegewerkt. Naar verwachting wordt in mei 2009 met de linker zijgevel gestart, eind dat jaar met de rechterzijde, en begin 2010 met de absis.Tegelijkertijd wordt naar verwachting vanaf eind 2009 gestart met het herstel van de pastorie en het verenigingsgebouw aan de Robert Fruinstraat.

dsc04842Overlast.  De uitvoering van het werk zal gepaard gaan met overlast, voor zowel de parochianen als omwonenden. In de eerste plaats zal het grote orgel gedurende de komende twee jaar niet bespeelbaar zijn. Omdat dit instrument zeer gevoelig is voor het stof, dat bij de werkzaamheden zeker veroorzaakt zal worden, wordt het nauwgezet ingepakt en beschermd.
Ook zullen er gedurende de komende twee jaar op wisselende plaatsen in en om de kerk steigers verrijzen. Om daarvoor plaats te maken zullen veel banken tijdelijk moeten worden verplaatst.
Daarnaast zal de openstelling van de kerk gedurende de komende twee jaar beperkt zijn.
De dagelijkse mis vindt wel doorgang, maar zal plaatsvinden in de dagkapel. Maar verder is het gebruik van de kerk op doordeweekse dagen in verband met de grote druk op de planning, gedurende de werktijden van de aannemer, niet mogelijk. In de weekeinden kan de kerk wel steeds gewoon gebruikt worden; onder de parochianen zal een groep vrijwilligers moeten worden gezocht die er steeds voor zorgt dat de banken en dergelijke aan het einde van iedere werkweek stofvrij gemaakt worden.

Tot slot zal er rondom de kerk het een en ander veranderen gedurende de uitvoering.
Zoals gezegd staat er voor de kerk een steiger. Maar ook wordt aan de Mathenesserlaan een bouwplaats dsc04847voor de aannemers ingericht. Langs de gehele voorgevel van de kerk wordt een hoge schutting opgetrokken, waarachter de keten, containers, steigers en lift worden geplaatst. De hellingbaan voor de entree t.b.v. mindervaliden wordt daartoe aangepast en de entree in de rechter toren wordt afgesloten. In de tuin van de pastorie worden diverse bouwmaterialen opgeslagen en langs de straat worden diverse parkeerplaatsen ingericht voor de aannemer.

Al met al zal de uitvoering van het werk het nodige aanpassingsvermogen van alle parochianen en omwonenden vergen. Bij de presentatie van de plannen aan een groep van circa 40 geïnteresseerden op 15 december jl. bleek echter dat het enthousiasme overheerst: eindelijk wordt de kerk gerestaureerd en dat werd tijd!

Voor de extra benodigde gelden doet de Restauratiecommissie een beroep op de parochianen en andere kerkbezoekers die de kathedrale kerk een warm hart toedragen, om een financiële bijdrage te storten op bankrekeningnummer 22.67.72.004 (Van Lanschot Bankiers) ten name van Parochie H.H. Laurentius en Elisabeth, inzake Restauratie. Het is tevens mogelijk uw financiële gaven te deponeren in de speciale collecteschalen, die periodiek na afloop van de zondagse hoogmis bij de uitgangen van het kerkgebouw worden gepresenteerd.