Heiligendagen in december

3 december:H. Franciscus Xaverius, priesterFranciscus Xaverius

Franciscus Xaverius werd in 1506 in Spanje geboren. Tijdens zijn studies in Parijs sloot hij zich bij de heilige Ignatius aan. Hij werd in 1537 priester te Rome, waar hij zich wijdde aan werken van naastenliefde. In 1541 vertrok hij naar het Oosten en verkondigde tien jaar lang in India en Japen vol ijver het evangelie. Velen bekeerde hij er tot het geloof. Hij stierf in 1552 op het Chinese eiland Sancian.

Gebed:
Heer onze God, door het woord van de heilige Franciscus Xaverius hebt Gij vele mensen uit de landen van het verre Oosten tot U geroepen. Wij bidden U: beziel ook ons met apostolische ijver, en laat uw kerk zich uitbreiden over de gehele wereld. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


johannes van damascus priester en kerkleraar4 december:H Johannes van Damascus, priester en kerkleraar (vrije gedachtenis)

Johannes werd te Damascus in de tweede helft van de zevende eeuw geboren uit christelijke ouders. Na diepgaande studie van de wijsbegeerte trad hij in het klooster van de heilige Sabbas bij Jeruzalem en werd later priester gewijd. Hij schreef verschillende theologische werken, met name ter verdediging van de verering van de afbeeldingen van Christus en de heiligen. Hij stierf in het midden van de achtste eeuw.

Gebed:
Heer, op voorspraak van de heilige Johannes van Damascus, die wij vereren onder uw grote priesters en kerkleraren, vragen wij U: geef dat wij voor heel ons leven licht en kracht vinden in het geloof van de kerk, die hij heeft gediend. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


6 december:H. Nicolaas, bisschop (vrije gedachtenis)

sint nicolaasNicolaas was bisschop van Myra in Klein-Azië(Turkije) en stierf tegen het midden van de vierde eeuw. Vooral sedert de tiende eeuw wordt hij in de gehele kerk vereerd. De stad Bari (Italië) bewaart zijn relieken.

Gebed:
Wees ons barmhartig, Heer; bescherm ons op voorspraak van uw bisschop, de heilige Nicolaas, te midden van alle gevaren en leid ons op de weg naar het eeuwig leven. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


7 december:H. Ambrosius  bisschop en kerkleraar (gedachtenis)ambrosius bisschop en kerkleraar

Ambrosius werd omstreeks 340 te Trier uit Romeinse ouders geboren. Na zijn studies te Rome begon hij zijn ambtelijke loopbaan te Sirmium. Toen hij zich in 374 te Milaan bevond, werd hij onverwacht tot bisschop van die stad gekozen en op 7 december gewijd. Met grote nauwgezetheid vervulde hij zijn taak en getuigde van een grote liefde voor allen zonder onderscheid.
Hij was een goede herder en geloofsverkondiger. Krachtig verdedigde hij de rechten van de kerk. In woord en geschrift toonde hij zich een verdediger van het geloof tegen de Arianen. Hij stierf op paaszaterdag 4 april 397.

Gebed:
Heer onze God, door U is de heilige bisschop Ambrosius een leraar van apostolische vrijmoedigheid. Wij bidden U: roep in uw kerk mannen, die als wijze en krachtige leiders aan uw verlangens beantwoorden. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


onbevlekte ontvangenis8 december:Onbevlekte Ontvangenis van de heilige Maria (hoogfeest)

Negen maanden vóór het feest van Maria Geboorte (8 september) vieren wij het hoogfeest van haar onbevlekte ontvangenis, waarop wij gedenken hoe de vrouw, die bestemd was om de moeder te worden van Jezus, Messias en Gods Zoon, vanaf haar eerste levensbegin door Gods genade hierop was voorbereid. Boven alle mensen uitverkoren om een uitzonderlijke plaats in Gods heilsplan te nemen, was zij door de Vader vervuld met geestelijke zegening in Christus; zij moest heilig en vlekkeloos zijn voor zijn aangezicht (Ef. 1, 3-4). In haar is bij voorbaat de vloek weggenomen die sinds de eerste zonde op de mens rustte; omwille van haar Zoon, de overwinnaar van zonde en dood, was zij geen ogenblik in de macht van het kwaad. Zo is de moeder van Jezus het beeld van de Kerk, waarvoor de Heer zich heeft overgeleverd om haar tot zich te voeren als een schone bruid zonder vlek of rimpel of fout, heilig en onbesmet. (Ef. 5, 26-27).

Gebed:
Heer onze God, aan de maagd Maria hebt Gij bij voorbaat de gaven geschonken die uw Zoon door Zijn kruisdood heeft verdient. Om hem bij Zijn menswording een waardige moeder te geven, hebt Gij haar gevrijwaard voor al wat zondig is. Wij vragen U: verhoor ons gebed op haar voorspraak, en laat ook ons heilig en onberispelijk voor U verschijnen. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.


11 december: H. Damasus I, paus (vrije gedachtenis)

Damasus werd rond het jaar 305 in Spanje geboren. Hij maakte deel uit van de Romeinse clerus, toen hij in 366 tot bisschop van de Kerk van Rome werd gewijd. In de rampzalige dagen van kerkelijke verdeeldheid door scheuring en dwaalleer riep hij verscheidene synoden bijeen. Hij bevorderde de verering van martelaren en stelde zelf hun grafschriften op. Hij stierf in 384.

paus Damasus

Gebed:
Heer, Gij hebt aan uw Kerk de heilige Damasus tot paus gegeven. Wij bidden U: laat ons de verering van de martelaren, die hem zozeer ter harte ging, in stand houden en hun verdiensten gedenken. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


12 december: H. Johanna Francisca de Chantal, kloosterlingejohanna francisca de chantal kloosterlinge

Johanna Francisca werd in 1572 te Dijon (Frankrijk) geboren. Haar huwelijk met baron de Chantal werd gezegend met zes kinderen die zij godsdienstig opvoedde. Na de dood van haar man stelde zij zich onder geestelijke leiding van de heilige Franciscus van Sales en legde zij zich vooral toe op caritatief werk ten bate van zieken en armen. Zij stichtte de orde van de Visitatie, die zij met wijsheid bestuurde. Zij stierf in 1641.

Gebed:
God, U danken wij dat de heilige Johanna Francisca een lichtend voorbeeld is geweest in haar verschillende levensstaten. Op haar voorspraak vragen wij U: dat ook wij leven overeenkomstig onze roeping, en een licht zijn voor anderen. Door onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

lucia maagd en martelares13 december: H. Lucia, maagd en martelares. (gedachtenis)

Lucia stierf de marteldood te Syracuse, waarschijnlijk onder de vervolging onder Diocletianus. Haar verering verbreidde zich sedert de oudheid over nagenoeg de gehele kerk en haar naam werd in de Romeinse canon opgenomen. Haar zijn als marteling o.a. de ogen uitgestoken. Vandaar dat zij voor oogziekten en -kwalen wordt aangeroepen.

Gebed:
Heer, op deze dag gedenken wij de heilige maagd en martelares Lucia. Geef dat wij een steun vinden in haar voorspraak, en open ook onze ogen voor het eeuwig geluk. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


14 december: Johannes van het kruis, priester en kerkleraar.(gedachtenis)johannes van het kruis priester en kerkleraar

Johannes werd omstreeks 1542 te Fontiveros in Spanje geboren. Na enige jaren van kloosterleven als Karmeliet, ontmoette hij de heilige Theresia van Avila en begon hij, op haar aanraden, met de hervorming van zijn orde. Deze onderneming kostte hem zeer veel moeite en offers. Hij stierf in 1591 te Ubeda in de roep van heiligheid en wijsheid. Daarvan getuigen ook zijn geestelijke geschriften.

Gebed:
Heer, om U heeft de heilige Johannes het kruis opgenomen en aan zijn leven weinig waarde gehecht. Wij bidden U: geef ons de kracht hem na te volgen en U eens te zien in heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen


21 december: Heilige Petrus Canisius, priester en kerkleraar(vrije gedachtenis)

petrus canisius priester en kerkleraarPeter Kanis werd in 1521 te Nijmegen geboren en trad, na zijn studies te Keulen, in bij de Jezuïten. Na zijn priesterwijding in 1546 was hij werkzaam in de Duitssprekende landen van Europa, waar hij door woord en geschrift met inzet van geheel zijn persoon het Katholieke geloof verdedigde. Onder zijn vele werken neemt zijn grote catechismus de voornaamste plaats in. Hij stierf op 21 december 1597 te Fribourg in Zwitserland, vanwaar een deel van zijn relieken naar Nijmegen is overgebracht. In 1925 werd hij door paus Pius XI heilig verklaard en tot kerkleraar uitgeroepen.

Gebed:
God, in U heeft de heilige Petrus Canisius de kracht gevonden om als priester het Katholieke geloof in woord en geschrift te verdedigen. Op zijn voorspraak vragen wij U: laat allen die op zoek zijn naar de waarheid, in vreugde U vinden en laat allen die in U geloven volharden en eensgezind Uw Naam belijden. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.   Amen.


23 december: H. Johannes van Kenty, priester (vrije gedachtenis)johannes van kenty

Johannes werd in 1390 in het dorp Kenty (bisdom Krakau) geboren. Na zijn priesterwijding doceerde hij vele jaren aan de universiteit van Krakau en oefende vervolgens de herderlijke bediening uit in de parochie van Olkusz. Zijn onderricht in het ware geloof ging gepaard met een deugdzaam leven dat zich onderscheidde door vroomheid en naastenliefde. Aldus was hij een voorbeeld voor zijn medebroeders en leerlingen. Hij stierf in 1473.

Gebed:
Almachtige God, op de feestdag van de heilige Johannes van Kenty vragen wij U: geef dat wij naar zijn voorbeeld, ons meer toeleggen op de kennis van het geloof en alle mensen in hun nood bijstaan, om zelf Uw barmhartigheid te ervaren. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


25 december: De geboorte van Jezus Christus

geboorte Jezus Christus

 


26 december: H. Stefanus, eerste martelaar(feest)stefanus eerste martelaar

Daags na het hoogfeest van Christus' geboorte gedenken wij de eerste christen, die met zijn bloed voor Hem getuigd heeft: de apostelleerling Stefanus, een man vol geloof en heilige Geest, vol genade en kracht, machtig in woord en daad, gekozen tot helper van de apostelen in de diakonie, dat wil zeggen bij het dienstbetoon aan de armen. Zijn mondelinge getuigenis is door Lucas opgetekend in de Handelingen van de Apostelen; Paulus is de eerste die hem de naam "getuige"(martyr, waarvan marelaar is afgeleid) geeft, wanneer hij, na zijn bekering, voor Gods' aanschijn verklaart: "Toen het bloed van Uw getuige Stefanus vergoten werd, stond ik er ook bij en stemde ermee in" (Hand. 22,20)

Gebed:
Heer, Gij hebt ons geleerd onze vijanden te beminnen en te bidden voor wie ons vervolgen. Laat het feest dat wij vieren, ons tot navolging brengen. Want wij herdenken de sterfdag van de heilige Stefanus die, toen hij de marteldood onderging, voor zijn vervolgers heeft gebeden. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U die leeft en heerst in de eenheid met de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.    Amen.

 

27 december:H. Johannes, Apostel en evangelist(feest)

johannes apostel en evangelistJohannes, zoon van Zebedeus en de broer van Jakobus, noemt zichzelf "de leerling, die door Jezus bemind werd (Joh. 13,23 en 20,2). Bij het laatste avondmaal bevond hij zich in de onmiddelijke nabijheid van de Heer. Met Petrus en Jakobus was hij getuige van Jezus' doodsangst in Getsemane, evenals van zijn verheerlijking op de berg. Met de Moeder des Heeren stond hij onder het kruis. In de morgen van de derde dag na Jezus' dood snelde hij Petrus vooruit en kwam het eerst bij het lege graf aan. Zijn evangelie is het relaas van een ooggetuige, die diep is doorgedrongen tot de zin van de feiten. Daarom wordt hij geëerd als diegene onder de evangelisten die bij uitstek vervuld was van wijsheid en verstand (vlg. Sir.15,5), als theoloog van het mysterie van Gods menswording.

Gebed:
God, door de heilige apostel Johannes hebt Gij Uw eeuwig Woord doen kennen. Wij bidden U: laat ons de blijde boodschap, die hij verkondigd heeft beter verstaan en bewaren in ons hart. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


28 december: HH. Onnozele Kinderen, martelaren. (feest)h.h.onnozele kinderen martelaren

Op de kinderen die onschuldig zijn gedood omwille van de pasgeboren Koning der Joden wordt toegepast wat in de Openbaring van Johannes staat over de christenen uit de begintijd, die trouw zijn gebleven in de vervolging en voor altijd met de Heer verenigd zijn in het rijk: Zij zijn vrijgekocht als de eerstelingen van de mensheid voor God en het Lam. In hun mond is geen leugen gevonden: Zij zijn zonder smet. (Apok. 14, 4-5).
Door God voorbestemd om door hun dood te getuigen van de in Bethlehem geboren Messias, zijn deze joodse kinderen gerechtvaardigd en verheerlijkt door het mysterie van Hem, die gekomen is om zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Gebed:
Heer onze God, niet door woorden maar door hun dood hebben de Onnozele Kinderen Uw lof verkondigd. Wij vragen U: geef ons de kracht om het geloof dat wij met onze mond belijden, uit onze daden te laten spreken. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.    Amen.


29 december: Thomas Becket, bisschop en martelaar. (vrije gedachtenis)

Thomas Becket

Thomas werd in 1118 te Londen geboren. Als lid van de clerus van Canterbury werd hij later kanselier van de koning en in 1162 gekozen tot bisschop. Vanwege zijn niet aflatende verdediging van de rechten van de Kerk tegen koning Hendrik II werd hij uit Engeland verbannen en moest hij zes jaar in Frankrijk doorbrengen. In zijn vaderland teruggekeerd, had hij nog veel te verduren, totdat hij in 1170 door handlangers van de vorst in de kathedraal van Canterbury werd gedood.

Gebed:
God, om Uw gerechtigheid heeft de heilige Thomas Becket grootmoedig zijn leven geofferd. Geef ons, op zijn voorspraak, de moed hier op aarde voor Christus ons leven te verliezen, om het in de hemel te vinden voor eeuwig. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


31 december: H. Sylvester I, paus (vrije gedachtenis)sylvester i paus

In het jaar 314 tot bisschop van Rome gewijd, stond Sylvester onder de regering van Constantijn de Grote aan het hoofd van de Kerk, in een tijd dat het schisma van de Donatisten en de ketterij van de Arianen veel onheil stichtten. Hij stierf in 335 en werd in de catacombe van Priscilla aan de Via Salaria bijgezet.

Gebed:
Heer, help Uw volk dat vertrouwd op de voorspraak van de heilige paus Sylvester. Wij bidden U: laat ons onder Uw leiding door dit leven gaan, totdat wij voor altijd gelukkig zijn bij U. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.    Amen.