Heiligendagen in november

1 november: Allerheiligen. (hoogfeest)


allerheiligenposter

Aan de verbreiding van het feest van Allerheiligen over de gehele westerse kerk zijn verschillende vormen van vieringen voorafgegaan. De twee bekendste zijn wel de jaarlijkse herdenking van de inwijding van het voormalig Pantheon te Rome als kerk van Maria en alle martelaren (7de eeuw) en door de geestelijke raadsheren van Karel de Grote en Lodewijk de Vrome (8ste en 9de eeuw) gepropageerde jaarlijkse gedachtenis van alle hemelbewoners.Op laatst genoemde herdenking, vooral door de kloosters verbreid en en gesteld op 1 november (begin van de winterperiode volgens de regel van Benedictus en, als zodanig, tegenhanger van het paasfeest), gaat onze Allerheiligenviering rechtstreeks terug. Wij eren op deze feestdag allen die voor eeuwig leven bij God, of zij nu heiligverklaard zijn of niet. Zij vormen de ontelbare menigte die Johannes zag rondom het Lam en voor de troon van God: welgevallig aan de Vader omwille van Christus` bloed, zijn zij bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters.

Gebed:
Almachtige eeuwige God, in één feest gedenken wij vandaag al Uw heiligen. Op voorspraak van zovelen vragen wij: vervul onze verwachtingen en laat ook ons delen in de overvloed van Uw barmhartigheid. Door onze Heer Jezus Christus,Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


Allerzielen 1

2 november: Allerzielen.

Als dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan en nog niet voor altijd bij de Heer zijn, gaat Allerzielen terug op de gestorven dierbaren (leden, verwanten en weldoeners) op bijzondere wijze liturgisch te gedenken. Door deze gedenkdag op 2 november te plaatsen, wordt de band van deze herdenking met de Allerheiligenviering beklemtoond.

Gebed:
Heer, door Uw Zoon die opgestaan is uit de doden, heeft ons geloof zijn levenskracht ontvangen. Verhoor genadig ons gebed, bevestig ons in de hoop dat ook Uw dienaren de verrijzenis wacht. Door onze Heer Jezus Christus,Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.


3 november: H. Hubertus, bisschop (gedachtenis)hubertus

De heilige Hubertus was in het begin van de 8ste eeuw bisschop in Maastricht. Grote aandacht schonk hij aan de kerstening van het nog grotendeels heidens gebleven gebied van de Ardennen, waaruit hij vermoedelijk zelf afkomstig was. Hij bracht het lichaam van zijn voorganger, de heilige Lambertus, naar Luik, waar hij ook definitief de zetel van zijn bisdom vestigde. Hij stierf op 30 mei 727 te Tervuren bij Brussel. Op 3 november 743 vond de verheffing van zijn relieken plaats in de kathedraal van Sint Lambert te Luik, vanwaar zij in 825 naar het klooster van Andage in de Ardennen werden overgebracht. Vanuit deze plaats, later Saint-Hubert geheten, verbreidde zich zijn verering als patroon van de jagers.

Gebed:
Almachtige God, geef dat wij op waardige wijze de gedachtenis vieren van de heilige bisschop Hubertus. Laat ons steeds de hulp ondervinden van zijn voorspraak bij U, zoals het volk dat hij eens heeft mogen leiden, de zegenigen heeft ontvangen van zijn woord en voorbeeld. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.

3 november: H. Martinus de Porres, kloosterling

martinus de porresMartinus de Porres was de zoon van een Spaanse vader en van een negerin. Hij werd in 1579 geboren te Lima (Peru), waar hij later intrad in het klooster van de dominicanen. Als lekebroeder vervulde hij d taak van ziekenverzorger, daarbij gebruik makend van zijn verworven kennis van geneesmiddelen, waarvan hij de vele armen rijkelijk liet profiteren. Hij leidde een streng leven en was uiterst bescheiden. Zijn liefde ging bijzonder uit naar de heilige eucharistie. Hij stierf in 1639.

Gebed:
God, Hij hebt de heilige Martinus de Porres de weg van de nederigheid gewezen, die leidt naar uw heerlijkheid. Wij vragen dat zijn voorbeeld ons voor ogen blijft staan en dat Gij ons opneemt in de gemeenschap van de heiligen. Door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

4 november: H. Carolus Borromeo, bisschop (gedachtenis)carolus borromeo

Carolus werd geboren te Arona (Lombardije) in het jaar 1538. Na beëindiging van zijn studies in de beide rechten werd hij door zijn oom, paus Pius IV, tot kardinaal verheven. Als bisschop van Milaan toonde hij zich een goede herder: meermalen bezocht hij de parochies van van zijn diocees en riep hij verschillende synodes bijeen; hij vervaardigde vele heilzame bepalingen uit en beijverde zich voor het behoud van de christelijke zeden. Hij stierf op 3 november 1584.

Gebed:
Heer, bewaar in uw volk de gezindheid die kenmerkend was voor de heilige bisschop Carolus Borromeo. Geef dat Uw kerk steeds de vormen vindt die passen bij de tijd en een helder beeld van Christus voorhoudt op wie zij altijd zoekt te gelijken. Door onze Heer Jezus Christus,Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

6 november: Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken
(Nederlandse Kerkprovincie) Feest

Één dag voor het hoogfeest van Sint Willibrord viert de Nederlandse kerkprovincie het feest van alle heilige geloofsverkondigers die in onze streken het Evangelie hebben gebracht. Ze worden onderverdeeld in de groepen Angelsaksische, Frankische en autochtone missionarissen.

Van de Angelsakische missionarissen noemt de Kerk de namen van hen die vóór, tijdens en na de prediking van Willibrord (gestorven 739) in de Lage Landen actief waren.
Vóór Willibrord: Wigbert en Wilfried.
Ten tijde van Willibrord: Adalbert, Bonifatius, Engelmund, de twee broers Ewald de Witte en Ewald de Zwarte, Swietbert, en Werenfried. Na Willibrord: Lebuïnus, Marcellinus, Plechelmus, Otger, Willehad en Wiro.

Vanuit het zuiden kwamen de Frankische missionarissen Acharius, Amandus, Eligius, Gangulfus, Hubertus en Wulfram naar onze streken.
Ook Servatius (343-384) van Maastricht, waarschijnlijk afkomstig uit Armenië, wordt vandaag herdacht.

Van de missionarissen uit onze eigen streken worden genoemd: Lambertus, Ludger en Odulphus.

 

Met dit feest geeft de Nederlandse kerkprovincie gehoor aan de oproep van de schrijver van de Hebreëenbrief: "Gedenkt uw leiders, die u het eerst het woord van God verkondigd hebben.
Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest.
Neemt een voorbeeld aan hun geloof." (Heb. 13: 7.8)


7 november: Sint Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon van de Nederlandse kerkprovincie (Hoogfeest)Willibrord2

Willibrord,(658-739) de Apostel der Friezen, is van Angelsaksische afkomst.
Zijn naam betekent ‘onder de bescherming van de hoogste god'.
Hij werd geboren in Northumbrien in Engeland in het jaar 658.
Als zevenjarige werd hij door zijn ouders naar het benedictijnenklooster van Ripon gebracht. Daar genoot hij onderwijs van de heilige Wilfried. Op twintigjarige leeftijd vertrok Willibrord naar Ierland in het klooster van Rathmelsigi. De heiligen Wigbert en Egbert waren er zijn docenten.
Na zijn priesterwijding trok Willibrord samen met elf gezellen in 690 de Noordzee over om de Friezen te kerstenen. In de herfst van 690 arriveerden de missionarissen bij Katwijk aan Zee. Van daaruit volgde hij de Rijn naar Wijk bij Duurstede en vond daar Pepijn II, hofmeier van de Frankische koning Clovis II.
De christelijke Pepijn had eerder de oorlog gewonnen van de heidense Friezenkoning Radboud.
Onder bescherming van Pepijn was Willibrord in staat om het evangelie aan de heidenen te verkondigen
Willibrord wilde echter niet missioneren zonder de volmacht van paus Sergius I.
Deze verleende hem zijn zegen en steun.
Paus Sergius wijdde hem in 695 te Rome tot aartsbisschop van de Friezen en gaf hem de naam Clemens.
Zijn bisschopszetel vestigde Willibrord in Utrecht.
Daar bouwde hij een kerk die hij toewijdde aan de H. Verlosser.
Willibrord profiteerde bij zijn verkondiging van de steun van de Frankische adel. Van edelvrouwe Irmana van Ohren, de vrouw van paltsgraaf Dagobert II, kreeg Willibrord de Villa Echternach in Luxemburg. Van deze villa maakte Willibrord een abdij. Echternach werd het kloppende hart van de missie onder de Friezen.
Na de dood van de Frankische koning Pepijn II in 714 was het voor Willibrord niet meer mogelijk om in de noordelijke streken zijn verkondiging voort te zetten.
Radboud, de heidense Fries, heroverde al plunderend een groot gebied op de Franken.
Nadat koning Karel Martel in 715 Radboud verslagen had, vertrok Willibrord samen met de heilige Bonifatius naar het Noorden. Hij zou zelfs in Denemarken geweest zijn.
Willibrord stichtte vele kerken, kloosters en vestingen.
Hij legde een stevig fundament voor de opbouw van de Kerk in de Lage Landen en Duitsland.
Op 7 november 739 stierf Willibrord in de abdij van Echternach. Hier ligt hij ook begraven. Paus Pius XII riep hem in 1939 uit tot patroon van de Nederlandse Kerkprovincie.


9 november: Kerkwijding van de basiliek van Lateranen (feest)

De verjaardag van de inwijding van de door keizer Constantijn gebouwde Lateraanse basiliek wordt sedert de 12de eeuw op deze dag gevierd. Deze herdenking was aanvankelijk beperkt tot de stad Rome; later werd zij-ter ere van de basiliek die "moeder en hoofd van alle kerken in Rome en in de hele wereld" wordt genoemd- over alle kerken van de Romeinse ritus uitgebreid als een teken van liefdevolle verbondenheid met de de Stoel van Petrus waarop degene zeteld, die- naar het woord van de heilige Ignatius van Antiochië- het hoofd is van de gehele liefdesgemeenschap.

Gebed:
God, Gij hebt gewild dat Uw volk "kerk" wordt genoemd en "huis van God". Laat allen die in Uw naam verenigd zijn, U eerbiedigen, U beminnen en U trouw blijven om onder Uw leiding het hemels geluk te bereiken dat Gij hebt beloofd. Door onze Heer Jezus Christus,Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

leo de grote paus en kerkleraar10 november: H. Leo de Grote, paus en kerkleraar (gedachtenis)

Leo, afkomstig uit Toscane, werd in 440 verheven tot de zetel van Petrus. Als een goede herder en vader waakte hij over het geloof van de christenen en over de eenheid van de kerk, en beschermde hij de zijnen tegen de invallen van de barbaren. Met recht wordt hij geëerd met de titel de Grote. Hij stierf in 461.

Gebed:
God, Gij laat niet toe dat de poorten van de hel iets vermogen tegen de kerk, die Gij hebt gegrondvest op de rots van de apostelen. Wij vragen U op voorspraak van de heilige paus Leo: bescherm en bevestig Uw volk in de waarheid en geef het Uw duurzame vrede. Door onze Heer Jezus Christus,Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

martinus van tours bisschop11 november: H. Martinus van Tours, bisschop (gedachtenis)

Martinus werd omstreeks 316 uit heidense ouders in Pannonië (Hongarije) geboren. Als soldaat ontving hij het doopsel. Later stichtte hij een klooster te Ligugé bij Poitiers, waar hij onder leiding van de heilige Hilarius als monnik leefde. Toen hij priester was geworden, werd hij tot bisschop van Tours gekozen. Hij was het voorbeeld van een goede herder, stichtte nog andere kloosters, onderrichtte zijn priesters en verkondigde het evangelie aan de armen. Hij stierf in 397.

Gebed:
God, Gij hebt Uw grootheid geopenbaard in de heilige bisschop Martinus, bij zijn leven en ook in zijn dood. Breng het wonder van Uw genade in ons bestaan. Laat niet toe dat leven of sterven ons kan scheiden van Uw liefde. Door onze Heer Jezus Christus,Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

12 november: H. Josafat, bisschop en martelaar(gedachtenis) josafat bisschop en martelaar

Josafat werd omstreeks 1580 uit orthodoxe ouders in de Oekraïne geboren. Na zijn overgang tot de Rooms-Katholieke Kerk trad hij in de kloosterorde van de Basilianen. Als priester en later als bisschop van Polock zette hij zich bijzonder in voor de eenheid van de kerk. Door tegenstanders overvallen, stierf hij als martelaar in 1623.

Gebed:
Heer, wek in Uw kerk de gesteltenis die de heilige bisschop Josafat bezielde toen hij zijn leven gaf voor zijn volk. Wij vragen op voorspraak van deze martelaar: geef ook ons de kracht van de Geest, maak ons bereid zonder vrees onszelf te geven voor onze naaste. Door onze Heer Jezus Christus,Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

albertus de grote bisschop en kerkleraar15 november: H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar (vrije gedachtenis)

Albertus werd rond het jaar 1206 te Lauingen aan de Donau (Beieren) geboren. Na zijn studies te Padua en Parijs trad hij in de dominicanenorde. Achtereenvolgens was hij op verschillende plaatsen met succes als docent werkzaam. Als bisschop van Regensburg was hij er voortdurend op bedacht de vrede tussen verschillende steden en volken te herstellen en te versterken. Hij stierf te Keulen in 1280. Hij liet vele belangrijke werekn na, die betrekking hebben op de theologie en op de natuurwetenschappen.

Gebed:
God, de heilige bisschop Albertus heeft zijn grootheid aan U te danken, want menselijke wijsheid wist hij te verenigen met het geloof, Uw goddelijke gave. Wij vragen dat wij van deze heilige mogen leren hoe elke vooruitgang in de wetenschap kan leiden tot een betere kennis van U en onze liefde groter kan maken. Door onze Heer Jezus Christus,Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

16 november: H. Margarita van Schotland (vrije gedachtenis) margarita van schotland

Margarita werd omstreeks 1046 geboren in Hongarije, waar haar vader in ballingschap leefde. Uit haar huwelijk met Malcolm III, koning van Schotland, werden acht kinderen geboren. Zij was een voorbeeld van een goede moeder en een toegewijde koningin. Zij stierf te Edinburgh in 1093.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Margarita van Schotland een voorliefde gegeven voor de armen. Wij vragen op voorspraak van deze heilige, dat wij voor de mensen de spiegel van Uw goedheid zijn. Door onze Heer Jezus Christus,Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

gertrudis maagd16 november: H. Gertrudis, maagd (vrije gedachtenis)

Gertrudis werd in 1256 te Eisleben in Thüringen geboren. Op jeugdige leeftijd werd zij opgenomen in de vrouwenabdij van de cisterciënzerorde te Helfta in Saksen, waar zij onderwijs ontving en zich vooral toelegde op letteren en wijsbegeerte. Haar religieuze bekering leidde tot een intens geestelijk leven van gebed en beschouwing. Zij stierf op 17 november 1301.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Gertrudis vanaf haar jeugd ontvankelijk gemaakt voor Uw aanwezigheid en haar vervuld van Uw genade. Wij vragen op voorspraak van deze heilige: schenk ons Uw licht als het duister is, en Uw vreugde als Gij in ons werkzaam zijt. Door onze Heer Jezus Christus,Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

17 november: H. Elisabeth van Hongarije, Elisabeth van Thuringen 2
medepatrones van de Kathedrale kerk van Rotterdam. (gedachtenis)

Elisabeth, dochter van koning Andreas van Hongarije, werd in 1207 geboren. Op jeugdige leeftijd ten huwelijk geschonken aan de landgraaf van Thüringen, Lodewijk, werd zij moeder van drie kinderen. In haar godsdienstig leven legde zij zich bijzonder toe op de beschouwing. Na de dood van haar man voelde zij zich geroepen tot het armoede-ideaal en richtte zij een ziekenhuis op, waarin zij zelf de zieken verzorgde. Zij stierf te Marburg in 1231.

Gebed:
God, Gij hebt de heilige Elisabeth van Hongarije bezorgdheid gegeven voor de armen in wie zij onze Heer erkend heeft en geëerd. Wij vragen op haar voorspraak dat wij de behoeftigen onze naastenliefde niet onthouden en dat wij hen die lijden als onze broeders dienen. Door onze Heer Jezus Christus,Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.  Amen.

kerkwijding van de basiliek van lateranen18 november: Kerkwijding van de basilieken van de apostelen Petrus en Paulus.

Deze kerken werden achtereenvolgens door paus Silvester en paus Siricius in de 4de eeuw ingewijd. Reeds in de 12de eeuw werd de verjaardag van dit feit ter plaatse, in de Vaticaanse basiliek en in de basiliek van de H. apostel Paulus aan de weg naar Ostia, herdacht. In jongere tijden werd deze viering over alle kerken van de Romeinse ritus uitgebreid. Evenals op de verjaardag van de basiliek van Maria de Meerdere het moederschap van de heilige maagd Maria wordt herdacht, zo worden op deze dag de twee voornaamste apostelen geëerd.

Gebed:
Heer, bescherm Uw kerk door de apostelen, die als eersten het geloof verkondigd hebben. Geef op hun voorspraak dat Uw volk toeneemt in genade tot aan het einde van de tijden. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

21 november: Opdracht van de heilige Maagd Maria in de tempel (gedachtenis) opdracht van de heilige maagd maria in de tempel

De oorsprong van deze gedachtenis is de wijding van de Mariakerk, bijgenaamd 'de nieuwe', bij de tempel van Jerusalem op 21 november 543. Met christenen van het Oosten herdenken wij op deze dag dat Maria-vanaf haar onbevlekte ontvangenis ontvangen van de Heilige Geest- zichzelf sedert haar kinderjaren aan God heeft toegewijd.

Gebed:
Heer, vandaag gedenken wij dat Maria. Wij vragen op haar voorspraak dat ook wij uit de volheid van Uw genade mogen ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

22 november: H. Cecilia, maagd en martelares (gedachtenis)

cecilia maagd en martelaresDe wereldwijde verbreiding van de verering van de H. Cecilia, van wie de naam verbonden is aan een Romeinse basiliek van de 5de eeuw, is te danken aan de legende van haar martelaarschap: daarin wordt zij verheerlijkt als een volmaakt voorbeeld van een christelijke vrouw die uit liefde voor Christus maagd bleef en als martelares gestorven is.

Gebed:
Heer, hoor genadig aan hoe wij tot U bidden. Wil ons verhoren op het feest van de heilige Cecilia, die in de marteldood haar toewijding aan U bevestigd heeft. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen
Amen.

clemens i paus en martelaar23 november: H. Clemens I, paus en martelaar (vrije gedachtenis)

Clemens stond als derde opvolger van de apostel Petrus, tegen het einde van de eerste eeuw, aan het hoofd van de kerk van Rome. Bekend is de brief die hij schreef aan de Korintiërs om hun onderlinge vrede en eensgezindheid te versterken.
Deze H. Clemens 1 is patroon van ons stadsdeel Charlois.

Gebed:
Almachtige eeuwige God, Uw grootheid prijzen wij in alle heiligen. Laat ons met blijdschap de heilige Clemens gedenken, die als bisschop en martelaar het mysterie dat hij vierde en het woord dat hij verkondigde, met zijn bloed bezegeld heeft. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

23 november: H. Columbanus, abt (vrije gedachtenis) columbanus abt

Columbanus werd in de eerste helft van de zesde eeuw in Ierland geboren. Na zijn eerste religieuze en intellectuele vorming ontvangen te hebben, werd hij monnik. Als zodanig stak hij over naar Gallië, waar hij verscheidene kloosters stichtte die hij met krachtige hand leidde. Later vertrok hij in gedwongen ballingschap naar Italië en stichtte er het klooster van Bobbio. Groot waren zijn verdiensten voor het christelijke en religieuze leven. Hij stierf in het jaar 615.

Gebed:
God, in het leven van de heilige Columbanus hebt Gij de verkondiging van de blijde boodschap doen samengaan met de toeleg op het monastieke leven. Wij vragen dat wij op de voorspraak en naar het voorbeeld van deze heilige abt U in alles zoeken en doen wat in ons vermogen ligt, opdat het gelovig volk in aantal groeit. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen

andreas dung lac24 november: H. Andreas Dung-Lac, priester, en gezellen, martelaren van Viëtnam (gedachtenis)

In het vroegere Tonkin, Annam en Cochin-China, de tegenwoordige Socialistische Viëtnamese Republiek, werd reeds vanaf de zestiende eeuw de boodschap van het evangelie verkondigd. De arbeid van de missionarissen bracht rijke vruchten voort. Met korte onderbrekingen van rust en vrede namen de heersers van deze gebieden echter allerlei strafmaatregelen tegen het christelijk geloof. De volgelingen van Christus werden gehaat en vele gelovigen stierven de marteldood. Op 19 juni 1988 werd een klein aantal van hen, namelijk 117 martelaren, door paus Johannes Paulus II heilig verklaard. Onder hen zijn 96 Viëtnamezen, priesters en leken (mannen en vrouwen), 11 Spaanse Dominicanen en 10 priesters van de Sociëteit van de Buitenlandse Missies van Parijs.

Gebed:
God, bron en oorsprong van alle vaderschap, Gij hebt de heilige martelaren van Viëtnam, Andreas en zijn gezellen, de kracht gegeven om tot in de marteldood trouw te blijven aan het kruis van Uw Zoon. Wij vragen U op hun voorspraak dat wij Uw liefde verkondigen onder de mensen, Uw kinderen genoemd worden en het ook werkelijk zijn. Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

25 november: H.Catharina van Alexandrie, martelarescatherina van alexandri

Catharina werd in de derde eeuw geboren in Alexandrie in Egypte als de dochter van koning Costus. Veel van haar is ons niet bekend en het meeste van haar leven berust op legendes. Wel weten we dat ze zeer mooi was, rijk en hoog begaafd. Vooral haar onovertroffen trots was niet te overzien. Geen enkele vrijer was haar goed. Altijd was er wel iets dat niet deugde.Op een dag, zo vertelt de legende, trof Catharina een oude kluizenaar die haar vertelde dat Jezus Christus haar bruidegom zou worden. Deze uitspraak maakte een diepe indruk op het meisje en ze besloot de gemaakte fouten voorgoed te vereffenen en een nieuw leven te beginnen. Ze ging naar een priester en liet zich dopen.

Kort daarop werd er in de stad een feest gevierd ter ere van de goden en iedereen die iets betekende werd uitgenodigd aan dit feest deel te nemen. Ook Catharina ontving deze uitnodiging en werd verzocht iets mee te nemen om aan de goden te offeren. Ze besloot naar Alexandrie te gaan met de bedoeling om de keizer te vertellen dat hun goden afgoden waren en niet vereerd mochten worden.

Door haar geweldige redens kunst wist zij de heersers in verlegenheid te brengen. De keizer riep daarop de 50 beste filosofen en retoren bij elkaar met de bedoeling om haar met haar uitspraken door de mand te laten vallen. Maar toen het moment daar was werden alle argumenten die zij allen aanvoerden met de grond gelijk gemaakt. En iedereen daar aanwezig bekeerden zich tot het christendom.
De woedende keizer veroordeelde daarop de 50 geleerden tot de brandstapel.
Tot het laatste moment stond Catharina de 50 mannen terzijde. Daarop werd zij zelf gevangen genomen en in de kerker geworpen. Vreselijke folteringen beging men aan haar. Ze werd op raderen met nagels  gebonden.

Wekenlang liet men haar hierop liggen zonder voedsel. Steeds weer stond zij gezond en wel voor de keizer en vertelde hem zijn dwalingen. Tenslotte liet de keizer haar in het jaar 306 onthoofden zodat hij van haar verlost zou zijn. Catharina behoort tot een van de veertien noodhelpers.

Patrones van: leraren, studenten, scholieren, meisjes, maagden, gehuwde vrouwen, theologen, filosofen, universiteiten, bibliotheken, ziekenhuizen, redenaars, molenaars, schippers, kappers, boekdrukkers, schoenmakers, naaisters, notarissen, advocaten, drenkelingen. Veldvruchten
Patrones tegen: migraine, tongaandoeningen. Helper in nood.


30 november: H. Andreas, apostel (feest)

Andreas, geboren te Betsaïda, was aanvankelijk leerling van Johannes de Doper. Later sloot hij zich aan bij Jezus, met wie hij ook zijn broer Petrus in kennis bracht. Samen met Fillipus leidde hij ook een groep heidenen te Jerusalem tot Jezus en wees hij, vóór de broodvermenigvuldiging, een jongen aan die broden en vissen bij zich had. Volgens bepaalde overleveringen heeft hij na het pinksterfeest het evangelie verkondigd in vele landstreken en is hij in Achaia gekruisigd.

andreas 1

Gebed:
Heer, machtige God, Gij hebt aan Uw kerk leiding gegeven door de prediking van de heilige apostel Andreas.
Wij bidden U: laat hem voor altijd onze belangen blijven behartigen bij U.
Door onze Heer Jezus Christus Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en heerst, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.