Sacrament van de Biecht

DE BIECHT
(het sacrament van boete en verzoening)

biecht

Wat is eigenlijk de rede dat je wilt biechten? Waarom heb je daar de behoefte aan? Dit zijn twee belangrijke vragen die je jezelf kan stellen. Een mogelijk antwoord hierop hangt af van jou eigen benadering tot dit sacrament. Ik bedoel het volgende;
Als je wilt biechten om het van je af te praten of om er over te praten, dan kan het zo zijn dat je je na de biecht wel verlicht voelt maar nog wel bezwaard. Je hebt je hart gelucht en dat is het dan ook. Verder draag je je tekortkomingen, gebreken en fouten (lees "zonden") met je mee en laad je al deze zaken op je rug totdat je er krom van gaat lopen.
Anders wordt het als je de biecht ziet als wérkelijk bij God, bij Jezus je hart luchten. Nader het biechtgesprek na een terdege voorbereiding op het gesprek. Probeer tijdens een moment van stilte, meditatie en bezinning je geweten te onderzoeken; wat vind ik dat ik fout heb gedaan en hoe zou God hier of hier over denken?
Met deze vraag kun je belangrijke zaken van minder belangrijke zaken onderscheiden. Bereid je voor door alles voor jezelf op een rijtje te zeggen zodat je weet wat je wil gaan zeggen tijdens de biecht.
Wanneer je dan aan het biechten bent kun je dit bijvoorbeeld als volgt zien. even twee parallellen:
Je nadert de biechtstoel (of de ruimte waar gebiecht wordt) je gaat naar binnen. De priester nodigt je uit je zonden te belijden tegenover God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus. Je spreekt alle zonden uit waarvan jij je bewust bent. Hier praat je over en je legt het een en ander uit; Waarom heb je dit of dat gedaan, hoe voelde je je hierbij, hoe denk je er nu over en vooral heb je er spijt van tegenover God of tegenover de medemensen die er eventueel bij zijn betrokken?
Vervolgens als je alles hebt verteld vraagt de priester je om de schuldbelijdenis te bidden. Dit kan bijvoorbeeld de schuldbelijdenis uit de Mis zijn :

Ik belijd voor de Almachtige God, en voor U allen
dat ik gezondigd heb,
in woord en gedachte,
in doen en laten,
door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld.
Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd maagd,
alle engelen en heiligen,
en U broeders en zusters,
voor mij te bidden tot de Heer onze God.of een individuele schuldbelijdenis:

Barmhartige God,
Ik heb spijt over mijn zonden,
omdat ik Uw straffen heb verdiend,
maar vooral omdat ik U, mijn grootste weldoener
en het hoogste Goed heb beledigd.
Ik verfoei al mijn zonden en beloof
met de hulp van Uw genade mijn leven te beteren
en niet meer te zondigen.
- Heer, wees mij zondaar genadig

of een andere schuldbelijdenis.

Hierna geeft de priester een passende penitentie op. een soort opdracht als boetedoening. Dit kan bestaan uit het bidden van een bepaald gebed voor een bepaald doel of een bijbeltekst lezen of anderszins.
Hierna strekt de priester zijn handen over je uit en zegt dat hij door het dienstwerk van de kerk je zonden vergeeft en je ontslaat van ÁL je zonden in de naam van de Heilige Drieëenheid.
Dan volgt meestal nog: Gaat heen in vrede of iets in de strekking van ga heen en wees blij, want God heeft je al je zonden vergeven.

pastoor van arsDe pastoor van Ars, patroon van de biechtvaders en de priesters.

Een parallel hiervan zou bijvoorbeeld deze kunnen zijn:

Je hebt je voorbereidt om de Heer te ontmoeten en je nadert het Kruis op de berg van Golgotha. Een grote last, een zware rugzak vol met jouw fouten en tekortkomingen op je rug.
Je kijkt tegen het Kruis op , Je hoort de Heer tegen je zeggen:" wees welkom, schroom niet bij me te komen, vertel me wat je benauwd zeg me wat je belemmert om vrij te zijn, vertel me wat er in die rugzak zit. Maar weet vooraleerst: Lief kind, Ik hou van je!" Je legt je rugzak aan de voet van het Kruis en pakt het stukje voor stukje uit. Je legt een voor een uit wat je er in hebt zitten, waarop je dat juist hebt gedaan, hoe je je voelde en dat je er spijt van hebt. Je gaat door en door met vertellen. Doodmoe, maar Jezus moedigt je aan: "Ga verder, ik luister naar je. Ik ben je nabij en help jou" En zo laat je alles zien wat je bij je hebt gedragen. Als alles is uitgepakt ben je gebroken. moe van al die ellende. Je valt op de grond neer en verteld Hem dat je spijt hebt van wat je deed, maar dat je het zo moeilijk vindt om niet weer dezelfde fouten te maken. Je zegt dat je het niet alleen kan. Je kan het alleen proberen! en dan wel met hulp van God en van Hem die Hij gezonden heeft.br> Jezus zegt dan tegen je:" Inderdaad, wat je deed was niet allemaal even fraai, maar je bent een mens en een mens maakt fouten. Wil je iets voor me doen om te laten zien dat je toch van Mijn Vader, van Mij maar vooral ook van je medemensen houdt? Het is niet veel, want mijn juk is zacht en de last is licht. Ik draag die rugzak wel voor jou. Laat die maar hier staan." Hij houdt Zijn handen boven je uitgestrekt en zegt dat hij je van al je zonden zal ontslaan. In Gods Naam, door de Heilige Geest. Dan zegt Hij tenslotte: "Kom Mijn kind, neem mijn hand en sta op, zoals ook ik ben opgestaan en verheug U. Gaat heen, Mijn vriend, ga de wereld in en laat de mensen zien dat je blij bent. Want God heeft je al je zonden kwijtgescholden. Hij houdt van je! Wees blij en dankbaar, want Hij is Goed!"
Opgestaan en opgewekt, bevrijd van die zware last die je bij je droeg ga je fluitend de wereld in en verkondig je hoe goed en liefdevol God wel niet is.

Dit is de vergelijking die ik zie in dit waardevolle sacrament: Een zeer persoonlijke ontmoeting met Jezus, met Zijn Vader en met de Heilige Geest, die leven geeft en doet opstaan.

of een individuele schuldbelijdenis: